Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

 

Od 1 września 2017r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie zgodnie z Uchwałą

nr XXXIV/557/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –Prawo oświatowe, od dnia 1 września 2017r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2017r. poz.2007) funkcjonuje  w dwóch obiektach:

 

 

 

 

Obiekt 1.

Obiekt 2.

10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70

tel. 89 524 82 40  kancelaria szkoły      

fax 89 524 82 50

10-560 Olsztyn, ul. Żołnierska 39

tel./fax 89 533 69 61 

 

 

Sprawdź dzwonki  


 

Rekrutacja uczestników projektu: od 18 do 28 IX 2018 do godz.15.00

Informacje o rekrutacji do projektu zostaną opublikowane dnia 18 IX 2018r.

 


WAŻNE WYDARZENIA

17 września - 22 września 2018 r.

 

 

Cały tydzień:

Kampania wyborcza do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, klasy 4-8 SP oraz oddziały gimnazjalne (7 IX - 20 IX)

Rekrutacja uczniów i rodziców do projektu Akademia Dwójki (od 18 IX do 27 IX do godz. 15.00)

 

18 IX (wtorek)

Spotkania z rodzicami uczniów klas 4-8 z obiektu 1.

harmonogram spotkań

 

 

19 IX (środa)

Sztafetowe Biegi Przełajowe o mistrzostwo Olsztyna - reprezentacja Szkoły
/ul. Głowackiego 27/
-----------------

Spotkania z rodzicami uczniów klas 1-3 SP

harmonogram spotkań

---------------

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 4h, 4i, 5i

/Obiekt 2., sala konferencyjna, 16:30/

-----------------

Spotkanie z rodzicami uczniów klas 7d, 7e, 7f, 8g, 8h, 8i, klas gimnazjalnych

/Obiekt 2., pracownie zgodnie z przydziałem, 17:00/

 

20 IX (czwartek)

8 edycja ,,czwartków LA’’ - udział klas 4i, 5i

/SP 18/

-------

Wyjście klas 8 z 2.obiektu i 3Gimn. do Kina Helios na „Dywizjon 303” z prelekcją

/9.00-12.25/

 

21 IX (piątek)

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, klasy 4-8 SP oraz gimnazjalne
 

 


 

 

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

 

UBEZPIECZENIE Uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków

Rada rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela

UBEZPIECZYCIEL: ERGO HESTIA; KWOTA: 35 zł;

TERMIN WPŁAT: do 30 października 2018r.

PRZYJMOWANIE WPŁAT w godz. 8.00-15.00:  

Obiekt 1.- kancelaria szkoły (pani Iwona Kluziak) 

Obiekt 2. –kancelaria  szkoły (pani Katarzyna Wałdoch)

Szczegółowe warunki ubezpieczenia – TUTAJ

 


 

Szanowni Państwo,

zgodnie ze Statutem Szkoły elementem stroju galowego wyróżniającym naszych uczniów jest granatowa kamizelka z wyhaftowaną tarczą szkoły.

Nasi uczniowie są zobowiązani do zakładania kompletnego stroju galowego podczas apeli, uroczystości szkolnych, egzaminów próbnych, konkursów, wyjść do teatru, filharmonii i innych, wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły, dni.

Dlatego nowi uczniowie oraz pozostali uczniowie, którzy nie posiadają kamizelek, są zobowiązani zaopatrzyć się w nie.

 

Zamówienia należy składać do dnia 14 września 2018 roku:
OBIEKT 1 przy ul. Kościuszki 70  - w kancelarii szkoły

w godzinach 7:00 – 15:30

OBIEKT 2 przy ul. Żołnierskiej 39 - w kancelarii szkoły
w godzinach 7:00 – 15:00 


 

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU

Działając na podstawie §21 ust.2 Statutu UKS Akademia Dwójki Olsztyn Zarząd UKS Akademia Dwójki Olsztyn zwołuje:

w dniu 21 września 2018 r. o godz. 16:00w Olsztynie w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego
(ul. Kościuszki 70, 10-553 Olsztyn) Walne Zebranie Klubu.

Przedmiotem spotkania będzie:

  1. wybór nowego Sekretarza Zarządu UKS Akademia Dwójki Olsztyn ,
  2. przyjęcie rezygnacji z pełnienia funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej Pani Sylwii Tomczuk
  3. wybór nowego sekretarza Komisji Rewizyjnej UKS Akademia Dwójki Olsztyn
  4. wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej UKS Akademia Dwójki Olsztyn,
  5. ogólna dyskusja w sprawach organizacyjnych Klubu,
  6. wolne wnioski.

 

W przypadku nie stawienia się we wskazanym wyżej terminie co najmniej ½ członków Klubu uprawnionych do głosowania Zarząd zawiadamia zgodnie z §22 ust. 2 Statutu, że drugi termin Walnego Zebrania Klubu wyznacza się na dzień 21 września 2018 r. o godz. 16:30 w Olsztynie w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego (ul. Kościuszki 70, 10-553 Olsztyn).

 

W imieniu Zarządu

Prezes Anna Kowalska

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE

W roku szkolnym 2018/2019 po raz kolejny istnieje możliwość uzyskania pomocy w formie stypendium szkolnego. Rodzice / prawni opiekunowie uczniów klas I – VIII, których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 514zł netto, są uprawnienie do uzyskania takiej  formy pomocy. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dostępne będą w sekretariacie szkoły od dnia 3 września 2018r. Wypełnione wnioski wraz  z oświadczeniem o uzyskiwanych dochodach należy złożyć w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 września 2018r. wyłącznie pedagogom szkolnym

Elżbieta Strzałka - obiekt 1. - pokój nr 40, II piętro;

Marzanna Buszmak - obiekt 2. - pokój 206, II piętro.

Podstawą do przyznania stypendium jest wymagany prawidłowo wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem o osiąganych dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2017r.) oraz klauzula o odpowiedzialności karnej podpisana przez wnioskodawcę ( zgodnie z art. 233 § 1 w zw. z § 6 kk.)

Rodzice, których uzyskany w miesiącu sierpniu dochód nieznacznie przekracza obecne kryterium dochodowe, będą mieli możliwość złożenia wniosku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od dnia 1 października 2018r. wzrasta kryterium dochodowe i będzie ono wynosiło 528 zł.

Dochody netto  wylicza się biorąc pod  uwagę:

- wynagrodzenie za pracę,
-świadczenia wypłacane przez organ emerytalno-rentowy
(emerytury, renty, dodatki pielęgnacyjne netto),
-zasiłki stałe i okresowe z pomocy społecznej,
- świadczenia wypłacane przez urzędy pracy (zasiłki, staże),
-dodatek mieszkaniowy, energetyczny,
-alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
-świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne z dodatkami),
-zasiłki lub świadczenia pielęgnacyjne,
-dochody z działalności gospodarczej rozliczanej się na zasadach ogólnych
(1/12dochodu z roku poprzedniego tj. 2017 r. wyliczone na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2017),
- dochody z działalności gospodarczej rozliczane na podstawie ryczałtu wylicza się na podstawie oświadczenia wydanego przez księgowość prowadzącej firmę.
-z gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego  – 308 zł ha)
-inne dochody np. staże w projektach  realizowanych przez różne podmioty finansowane przez Unię  Europejską

Do dochodów nie wlicza się :

- zasiłków celowych  ( np. na żywność, opał, leki, odzież oraz drobne remontyz pomocy społecznej),

- dochodów z prac  społecznie – użytecznych,

- dochodów z tytułu pobierania świadczenia wychowawczego (500+)

- zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

- programu ,,Dobry start’’ (300+)

Rozliczenie stypendium szkolnego:

Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego przy każdorazowym zakupie artykułów szkolnych powinny żądać od sprzedawcy imiennych faktur, rachunków  wystawionych na wnioskodawcę na adres zamieszkania, potwierdzających poniesione wydatki, które stanowią podstawę rozliczenia stypendium szkolnego.

Paragony fiskalne nie dokumentują poniesionych wydatków i nie będą brane pod uwagę w rozliczeniu stypendium!!!!!                                             


Termin rozliczenia stypendium szkolnego przyznanego decyzją MOPS na okres:

a) od 1 września do 31 grudnia  -  do dnia 10 grudnia 2018 r.
b) od 1 stycznia do 31 maja 2019  –    do dnia 30 czerwca 2019 r.


Faktury, rachunki imienne należy rozliczyć w   Miejskim   Ośrodku Pomocy  Społecznej w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 61 A w  pokoju  nr 2 oraz nr 8  w godzinach 9:00 -14:00,

W pokoju nr 2 (nr telefonu 89/533-37-56)   przyjmowani są petenci o nazwiskach rozpoczynających się na pierwszą literę: A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,O
W pokoju nr 8  (nr telefonu  89/534-69-97)  przyjmowani są petenci o nazwiskach rozpoczynających się na pierwszą literę nazwiska: K,M,N,P-stanowisko nr 1;

L,Ł,R,S,Ś,T,U,W,Z,Ź,Ż– stanowisko nr 2
                                                                      

W przypadku jakichkolwiek  zmian mających wpływ na przyznane stypendium świadczeniobiorcy powinni niezwłocznie zgłosić się do MOPS w Olsztynie