Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZWOLNIEŃ UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji  i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).
  • Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

1.  Uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

2.  W wyjątkowych sytuacjach (np. przeziębienie, inna niedyspozycja zdrowotna) mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice (prawni opiekunowie) poprzez pisemną informację skierowaną do wychowawcy klasy (informacja może być przesłana elektronicznie poprzez moduł Wiadomości w e-dzienniku).

3. Zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na okres 1 miesiąca i dłuższy musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem  wystawionym przez lekarza.

4. Dłuższe zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego odbywa się na podstawie wydanych na czas określony przez lekarza:

a/ opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach (załącznik nr 1a);

b/ opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (załącznik nr 1b).

5. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia  z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na okres 1 miesiąca, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku  szkolnego tj. do 31 sierpnia.

6. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia  z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na okres dłuższy niż 1 miesiąc, należy złożyć wraz z wnioskiem  o zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowanie fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych w kancelarii szkoły. (załącznik nr 2a, załącznik 2b).

a/ W przypadku dostarczenia  kolejnego/kolejnych zaświadczeń lekarskich dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.

b/ Zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie może dotyczyć pierwszego, drugiego półrocza lub całego roku szkolnego.

7.     Wniosek, o którym mowa w punkcie 6. należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a/ w przypadku zwolnienia dotyczącego I półrocza - do 20 września danego roku szkolnego,

b/ w przypadku zwolnienia  dotyczącego II półrocza - do 20 lutego danego roku szkolnego.

c/ w  przypadku zaświadczeń lekarskich wystawionych w ciągu roku szkolnego rodzice składają wnioski poza  ustalonymi wyżej terminami, jednak nie później niż 7 dni po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych w terminie do 7 dni  roboczych od daty wpływu podania.

a/ Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w kancelarii szkoły.

b/  O zwolnieniu ucznia poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem.

c/   Uczeń nabiera prawa do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

9. Uczniowi zwolnionemu z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego dostosowuje się wymagania edukacyjne do jego możliwości.

10. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego

a/ ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach pod opieką nauczyciela.

 W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi   zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia (załącznik nr 3) rodziców (opiekunów prawnych)  i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są: nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.   

b/ nie podlega klasyfikacji z wychowania fizycznego, gdy okres zwolnienia ucznia z zajęć uniemożliwia ustalenie klasyfikacyjnej oceny śródrocznej lub rocznej, tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50% planowanych zajęć w danym półroczu, a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

11.Z niniejszą procedurą uczniów zapoznaje nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast  rodziców (opiekunów) wychowawca klasy  na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Procedurę wprowadzono Zarządzeniem nr 48/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2015r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY:

Załącznik nr 1a  - opinia lekarska o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego

Załącznik 1b– opinia lekarska o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego

Załącznik 2a– wzór wniosku do dyrektora  o zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego

Załącznik 2b– wzór wniosku do dyrektora o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego

Załącznik nr 3– wzór oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o zwolnienie dziecka z obecności na zajęciach wychowania fizycznego