Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

                                                                                  

REGULAMIN   KORZYSTANIA  ZE  SZKOLNEGO  CENTRUM  AKTYWNOŚCI  RUCHOWEJ

 

§ 1.

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o:

 1. Obiekcie – należy przez to rozumieć Szkolne Centrum Aktywności Ruchowej SCAR znajdujące się w obrębie posesji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. Obiekt obejmuje cztery strefy aktywności: strefę aktywności ruchowej, strefę lekkoatletyczną, strefę aktywności sportowej – zespołowej (boisko wielofunkcyjne), strefę relaksacyjną.
 2. Administratorze obiektu – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
   im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie lub osobę przez niego upoważnioną.
 3. Opiekunie - należy przez to rozumieć nauczyciela, trenera, instruktora sportu, opiekuna grup szkolnych lub sportowych, jak również pełnoletnią osobę odpowiedzialną za zorganizowanie grupy rekreacyjnej lub występującą w imieniu grup organizowanych doraźnie na pojedyncze zajęcia.

 

 

§ 2.

 

 1. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 745 do 1700 w ciągu całego roku szkolnego obiekt jest udostępniony uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie na realizację:

1/ zajęć wychowania fizycznego,

2/ zajęć opiekuńczych i  zabaw ruchowych w oddziale przedszkolnym,

3/ zajęć świetlicowych,

4/ dodatkowych zajęć sportowych.

 

 1. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie pod opieką nauczycieli dyżurujących w wyznaczonych przez Administratora okresach danego roku szkolnego na terenie obiektu spędzają przerwy międzylekcyjne z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

 1. Obiekt jest ogólnodostępny – po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem:

- w ciągu roku szkolnego: od poniedziałku do piątku w godzinach od 1700 do 2000;

- w dni wolne od nauki: od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 800 do 2000.

 

 

 

§ 3.

 

 

 1. Korzystanie ze wszystkich stref aktywności  Szkolnego Centrum Aktywności Ruchowej oraz znajdujących  się tam urządzeń sportowych i rekreacyjnych, w trakcie zajęć wymienionych
  w ust. 1. odbywa się  pod nadzorem  opiekunów upoważnionych do prowadzenia zajęć, odpowiedzialnych za  bezpieczeństwo osób ćwiczących.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć opiekun zobowiązany jest do  sprawdzenia stanu technicznego urządzeń będących na wyposażeniu  obiektu oraz zweryfikowania, czy na terenie obiektu nie  znajdują się przedmioty zagrażające bezpieczeństwu uczniów.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń technicznych opiekun zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie Administratora obiektu.
 4. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zachowaniach mających miejsce na obiekcie należy natychmiast powiadomić Administratora obiektu.

 

 

§ 4.

 

 1. Sprzęt i urządzenia sportowe  znajdujące się na obiekcie powinny być wykorzystywane zgodnie
  z ich przeznaczeniem oraz  z zachowaniem opisanych poniżej  zasad  bezpieczeństwa.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu zabrania się:

1/ użytkowania  obiektu oraz urządzeń znajdujących się na nim niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w sposób niebezpieczny dla siebie i innych użytkowników,

2/ wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem stref  (np. rower,     motorower, deskorolka, rolki itp.),

3/ używania butów  piłkarskich na  wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

4/ wchodzenia na  ogrodzenie i urządzenia sportowe, wspinania i zwisania z bramek, koszy, piłkochwytów (siatek ochronnych),

5/ palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych używek,

6/ zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

7/ przeszkadzania w zajęciach edukacyjnych i opiekuńczych,

8/ zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

9/ wprowadzania zwierząt,

10/ przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,

11/ przebywania na terenie obiektu pod wpływem  alkoholu lub pod wpływem innych środków odurzających .

 1. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej.

 

 

§ 5.

 

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

1/ wypadki zaistniałe poza zajęciami  organizowanymi  przez nauczycieli szkoły;

2/ zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu;

3/ rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie.

 1. Za osoby małoletnie korzystające z obiektów sportowych poza zajęciami, o których mowa w  § 2. ust. 1. i 2., odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają wyrządzający szkodę, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice (opiekunowie).
 3. Obiekt objęty  jest  ciągłym monitorowaniem (ALGIZ  Agencja Ochrony ALGIZ Kazimierz Sałkowski).

 

 

 

 

§ 6.

 

 1. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania.
 2. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane
  z terenu obiektu.

 

 1. Decyzje związane z funkcjonowaniem obiektu nie ujęte w regulaminie podejmuje Administrator obiektu.

 

 1. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na tablicy ogłoszeń
  i stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.