Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

 

Regulamin

korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN

w Szkole Podstawoej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

 

 

Wstęp:

1.  Regulamin opracowano w celu określenia szczegółowych warunków korzystania z  podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu ich używania.

2. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych z niniejszym Regulaminem.

3.  Regulamin ma zastosowanie:

a) w roku szkolnym 2017/2018 do uczniów klas 1 - 7 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klas oddziałów gimnazjalnych,

b) w roku szkolnym 2018/2019 do uczniów klas 1 - 8 szkoły podstawowej oraz 3 klasy oddziału gimnazjalnego,

4. Począwszy od roku szkolnego 2019/2020 Regulamin ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć mowa o

1/podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej,

2/materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,

3/materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności.

2. Niniejszy Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz  materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, reguluje:

1/ zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych,

     2/  tryb przyjęcia podręczników na stan biblioteki szkolnej,

3/ postępowanie w przypadku zagubienia czy zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

3. Każdy uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni powinni zapoznać się z Regulaminem korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

4. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji oraz potwierdzenia odbioru.

5. Podręczniki wypożyczane uczniom, nauczyciel bibliotekarz zapisuje w komputerowej bazie użytkowników.

6. Zwrot wypożyczonych podręczników nauczyciel bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.

 

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI

 

1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne w wersji papierowej i elektronicznej.

2. Podręczniki oraz materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008r. nr 205 poz.1283).

3. Biblioteka nieodpłatnie:

1/ wypożycza uczniom podręczniki oraz materiały edukacyjne, mające postać papierową,

2/ zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,

3/ przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

4. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie lub zniszczenie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów bądź odkupienia całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1.  Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe przekazane szkole w ramach dotacji  celowej zostają przekazane na stan biblioteki na podstawie protokołu.

2. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres co najmniej 3 lat.

 

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

Użytkownicy podręczników szkolnych

1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły.

2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

3. Uczniowie są rejestrowani w bibliotece szkolnej na podstawie dostarczonych do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku elektronicznym.

4. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.

5. Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki wpisanym na listę czytelników programu komputerowego Mol Optivum lub Progman Biblioteka.

6. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

Okres trwania wypożyczenia

1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do dnia 16 września danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach wypożyczenie podręcznika może nastąpić w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

3. Nauczyciel bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia:

1/wychowawca odbiera je wraz listą zawierającą wykaz podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, na której wpisane są numery wypożyczanych woluminów,

2/wydania materiałów dokonuje wychowawca,

3/ potwierdzenie odbioru na listach wypożyczeń kwituje rodzic/opiekun prawny,

4/ dopuszcza się,by po odbiór podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zgłaszali się uczniowie osobiście.

4. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej.

5. Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura wypożyczania podręcznika, o której mowa w dalszej części Regulaminu.

 

Procedura wypożyczania podręcznika

1. Na początku roku szkolnego uczeń wypożycza z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne.

2. Wypożyczenia podręczników oraz materiałów edukacyjnych dokonuje się po zapoznaniu uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych z  postanowieniami Regulaminu.

3. Rodzic/opiekun prawny potwierdza podpisem fakt zapoznania się z Regulaminem i  wzięcie odpowiedzialności za wypożyczony dziecku podręcznik lub materiał edukacyjny. /Załącznik nr 1/.

4. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców/opiekunów prawnych i uczniów, aby sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

5. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniach i godzinach pracy biblioteki szkolnej.

 

Zmiana szkoły

1. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki szkolnej najpóźniej w dniu przerwania nauki.

2. W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole do której uczeń został przyjęty protokół zdawczo-odbiorczy materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność jednostki oświatowej, do której uczeń przechodzi.

 

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

 

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

1. Każdy uczeń po wypożyczeniu z biblioteki podręczników, materiałów edukacyjnych oraz  materiałów ćwiczeniowych powinien sprawdzić ich stan i kompletność  oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez założenie na każdy egzemplarz okładki z folii, w celu zapewnienia ich wieloletniego użytkowania.

2. Dopuszcza się zabezpieczenie podręczników przed zniszczeniem, poprzez założenie na każdy egzemplarz okładki z folii, przez bibliotekę szkolną. Jednakże koszty związane z zakupem okładek ponosi rodzic ucznia.

3. Przez cały okres użytkowania uczeń dba o podręczniki, materiały edukacyjne oraz właściwe i czyste ich obłożenie.

4. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

5. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach (można zaznaczać tylko ołówkiem).

6. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2. Na żądanie nauczyciela bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie

lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

4. Za zniszczony podręcznik lub  materiał edukacyjny rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest ponieść koszty  jego zakupu.

 

Zakres odpowiedzialności

1. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa – dotyczy uczniów klas 1-3.

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Wartość uszkodzonych lub zniszczonych podręczników określa Dyrektor Szkoły na podstawie informacji, uzyskanych od wydawnictwa – dotyczy uczniów klas 4-8 i oddziałów gimnazjalnych.

4. W przypadku zgubienia podręcznika/materiału edukacyjnego lub jego zniszczenia sporządza się Protokół, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, a  rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.

5. W celu odzyskania od rodziców/opiekunów prawnych kosztu uszkodzonych lub zniszczonych podręczników, szkoła wysyła do rodzica/opiekuna prawnego wezwanie do zapłaty /Załącznik nr 3/.

 

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

1. Inwentaryzacja podręczników i materiałów edukacyjnych dotowanych przez MEN odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.

2. Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.  Rodzice/opiekunowie prawni na pierwszym zebraniu z wychowawcą klasy podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.

3. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym Regulaminu na każde ich życzenie.

4. Sprawy sporne dotyczące postanowień Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

5. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

6. Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły.

7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

8. Regulamin  wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

 

Załącznik nr 1do Regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz    materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN w Szkole Podstawowej  nr 2 im. Jarosława   Dąbrowskiego w Olsztynie.

 

……………………………………                                                                                                                                                                                                                                   Olsztyn, ………………………..

 

Pieczęć szkoły

 

OŚWIADCZENIE UŻYCZENIA PODRĘCZNIKÓW

 KLASA I …..

 

Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. Ponoszę pełną odpowiedzialność finansową za wypożyczone przez córkę/syna podręczniki będące własnością szkoły. Zobowiązuję się do obłożenia podręczników, materiałów edukacyjnych lub poniesienia kosztów związanych z prawidłowym zabezpieczeniem ich, celem zapewnienia wieloletniego użytkowania podręczników.

 

L. P.

IMIĘ I NAZWISKO UCZENNICY/UCZNIA

PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

UWAGI

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

30.

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

 

……………………………………                                                                                                                                                                        Olsztyn, dnia………………………..

 

Pieczęć szkoły

 

 

Protokół

 

zgubienia podręcznika/znacznego zużycia podręcznika wykraczającego poza jego zwykłe używanie/zniszczenia podręcznika1

sporządzony w dniu …........…….......................……… 20...…r. przez komisję w składzie:

 

1)     ………………………………………………………………………………..

 

2)     ………………………………………………………………………………..

 

3)     ………………………………………………………………………………..

 

w obecności: …………………………………………………………………………..................………

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

1.      Komisja stwierdziła, że podręcznik nr inwentarzowy ……………… o wartości …………………. został:

 

1)           zgubiony,

 

2)           znacznie zużyty (poza zwykłe używanie),

 

3)           zniszczony1.

 

2.      Na podstawie Regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie rodzice/opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.

 

3.      Zwrot kosztów zakupu nowego podręcznika wynosi……………

 

Podpisy członków Komisji:

 

1……………………………..

 

2………………………………

 

3………………………………                            Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

                                                                           ………………………………………………

1Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN w Szkole Podstawowej nr 2 im.Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

 

 

…………………………………                                                                                                                                         Olsztyn, dnia…………………………….

 

(pieczęć szkoły)

 

WEZWANIE DO ZAPŁATY

 

…………………………………………………………………………………………

                 (imię i nazwisko, adresrodzica/opiekuna)

 

 

Na podstawie Oświadczenia użyczenia podręcznika z dnia ………….…, z powodu: zgubienia

 

podręcznika/znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe używanie/zniszczenia podręcznika 1 zobowiązuję do uregulowania należnej kwoty wg podanego niżej obliczenia:

 

Tytuł podręcznika

Nr inwentarzowy

Wartość

Kwota

 

podręcznika

do zapłaty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słownie do zapłaty: ..............................................................................................................................

 

Wyżej wymienioną kwotę proszę wpłacić w kancelarii  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, wciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania.

 

W przypadku, gdy powyższa kwota została uregulowana przed otrzymaniem niniejszego wezwania należy uznać je za nieaktualne.

 

Dyrektor szkoły

 

1Niepotrzebne skreślić

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 35A/2017

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2

 im. JAROSŁAWA  DĄBROWSKIEGO  w OLSZTYNIE

z dnia 1 września 2017r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

 

na podstawie:

art. 39 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r.poz.1943,z późniejszymi  zmianami.)

Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie zarządza się, co następuje:

                                                                  § 1

W celu określenia szczegółowych warunków korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przez uczniów wprowadza się Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dotowanych przez MEN w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

                                                                 § 2

Zobowiązuje się wychowawców klas oraz nauczycieli bibliotekarzy do zapoznania uczniów i ich rodziców( prawnych opiekunów) do zapoznania z obowiązującym Regulaminem.

                                                                   § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.