Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

 

Klasy sportowe o profilu lekkoatletyka

 

TERMINY REKRUTACJI 

Terminy rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka na rok szkolny 2018/2019

1

Test sprawności fizycznej

Sala sportowa – obiekt 2. ul Żołnierska 39 oraz park przyległy do terenu szkoły

dnia 23 kwietnia  2018r.

 godz. 17:00

2

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie :obiekt 1. ul Kościuszki 70, obiekt 2. ul. Żołnierska 39

 

dnia 26 kwietnia  2018r.

 godz. 10:00

3

Składanie podań-zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie- obiekt 1. lub obiekt2.

 

 do 8 maja 2018r.

4

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie : obiekt1. obiekt 2.

 

 

dnia 18 maja 2018r.

5

Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerem.

Sala konferencyjna –obiekt 2. ul. Żołnierska 39

dnia 22 maja 2018r.

 godz. 17:00

 

Formularze dokumentów: podanie do klasy 4 sportowej o profilu lekkoatletyka, kwestionariusz

 

Terminy rekrutacji do siódmej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka na rok szkolny 2018/2019

Lp.

 

 

 

1

Test sprawności fizycznej

Sala sportowa –obiekt 2.  ul. Żołnierska 39 oraz park przyległy do terenu szkoły

dnia 24 kwietnia 2018r.

 godz. 17:00

2

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie: obiekt 1. ul. Kościuszki 70, obiekt 2.ul. Żołnierska 39

 

dnia 27 kwietnia  2018r.

 godz. 10:00

3

Składanie podań-zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do siódmej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie –obiekt 1. lub obiekt 2.

 

 do 8 maja 2018r.

4.

Dostarczenie świadectwa promocyjnego  do klasy VII szkoły podstawowej

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie –obiekt 1.

do dnia 25 czerwca 2018r. do godz. 15.00

5.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie : obiekt 1. lub obiekt 2.

 

dnia 26 czerwca  2018r.

6.

Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerem.

Sala konferencyjna- obiekt 2. ul. Żołnierska 39

dnia 26 czerwca  2018r.

 godz. 17:00

 

Formularze dokumentów: podanie do klasy 7 sportowej o profilu lekkoatletyka, kwestionariusz

 

Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

na rok szkolny 2018/2019

I. Podstawa prawna

·       ustawa z dnia  14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz.59 z późniejszymi zmianami);

·       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r.,poz.610);

·       Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

II. Postanowienia ogólne

1.Zapisy Regulaminu rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej zwanej dalej komisją.

III. Postępowanie rekrutacyjne

1.Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka na rok szkolny 2018/2019  przeprowadza Komisja Rekrutacyjna   powołana przez dyrektora Szkoły  Podstawowej nr 2  im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący  i 3 członków komisji.

 3. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

2/Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

3/ Osoby wchodzące w skład komisji są  zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

4/ Zapoznanie z  Regulaminem rekrutacji do czwartej  klasy  sportowej o profilu lekkoatletyka  na rok szkolny 2087/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie kandydatów i ich rodziców do dnia 10 kwietnia 2018r.

5/ Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi.

6/ Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki

7/ Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych, nieprzyjętych.

8/ Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.       Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.  

IV. Zasady rekrutacji

1.Do  czwartej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka może uczęszczać uczeń, który:

1)    złożył podanie o przyjęcie do szkoły;

2)    posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09. 2018r.);

3)    uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki;

4)    posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do klasy sportowej o profilu lekkoatletyka.

1.     Wykaz testów sprawnościowych:

Lp.

PRÓBA

BADANA CECHA

1

Bieg na 3 x 10m.

zwinność

2

Skok w dal z miejsca

skoczność

3

Bieg ciągły – 4 minuty

                  

wytrzymałość

4

Rzut piłką lekarską

siła

 

V. Terminy rekrutacji

1.     Test sprawności fizycznej odbędzie się 23 kwietnia  2018r.( poniedziałek) o godzinie 17.00 w sali sportowej w obiekcie 2. Szkoły Podstawowej nr 2  im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie  przy ul. Żołnierskiej 39oraz parku przyległym do terenu szkoły.

2.     Wyniki przeprowadzonego sprawdzianu – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane będą  przez Komisję Rekrutacyjną dnia 26 kwietnia   2018 r. o godzinie 1000w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 70 : obiekt 1. oraz  przy ul. Żołnierskiej 39obiekt 2.

3.     Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.

4.     Składanie podań - zgody rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy  czwartej sportowej o profilu lekkoatletyka - do 8 maja 2018 r. kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie- obiekt1. lub obiekt 2.

5.     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych -
18 maja 2018 r.- kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w

Olsztynie: obiekt 1.,obiekt2.

6.     Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i  trenerem -22 maja 2018 r. godz. 1700.w sali konferencyjnej   przy ul. Żołnierskiej 39- obiekt2..

VII. Wymagane dokumenty od kandydata do  klasy czwartej sportowej o profilu lekkoatletyka , należy złożyć do szkoły do 8 maja 2018 r.

1.     Podanieo przyjęcie do szkoły do klasy  czwartej sportowej o profilu lekkoatletyka- pisemna zgoda  rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie dziecka do wybranej klasy.

2.     1 zdjęciedo legitymacji ucznia.

3.     Orzeczenie lekarskie  potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza.
    

VIII.W sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły

     Podstawowej nr 2 w Olsztynie w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną.

Regulamin rekrutacji do siódmej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

na rok szkolny 2018/2019

I. Podstawa prawna

·       ustawa z dnia  14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz.59 z późniejszymi zmianami);

·       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r.,poz.610);

·       Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im .Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

 

II. Postanowienia ogólne

1.Zapisy Regulaminu rekrutacji do siódmej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej zwanej dalej komisją.

III. Postępowanie rekrutacyjne

1.Postępowanie rekrutacyjne do siódmej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka na rok szkolny 2018/2019  przeprowadza Komisja Rekrutacyjna   powołana przez dyrektora Szkoły  Podstawowej nr 2  im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący  i 3 członków komisji.

 3. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

2/Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

3/ Osoby wchodzące w skład komisji są  zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

4/ Zapoznanie z  Regulaminem rekrutacji do siódmej j klasy  sportowej o profilu lekkoatletyka  na rok szkolny 2018/2019  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie kandydatów i ich rodziców do dnia 10 kwietnia 2018r.

5/ Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi.

6/ Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki

7/ Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych, nieprzyjętych.

8/ Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.  Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.  

IV. Zasady rekrutacji

1.Do  siódmej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka może uczęszczać uczeń, który:

1)    złożył podanie o przyjęcie do szkoły;

2)    posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09. 2018r.);

3)    uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Lekkiej Atletyki;

4)      posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do klasy sportowej o profilu lekkoatletyka;

5)    dostarczył świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej.

1.     Wykaz testów sprawnościowych:

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej obejmujący następujące próby

Lp.

PRÓBA

BADANA CECHA

1

Bieg na 50 m

Szybkość

2

Skok w dal z miejsca

Skoczność

3

Bieg ciągły - 600m dziewczęta,

                    - 1000 m chłopcy

Wytrzymałość

4

Brzuszki

Siła

5

Skłon tułowia

Gibkość

 

V. Terminy rekrutacji

1.     Test sprawności fizycznej odbędzie się 24 kwietnia  2018 r. (wtorek) godz. 1700

      w sali sportowej – obiekt 2. przy ul. Żołnierskiej 39oraz parku przyległym do

       terenu szkoły.

2.     Wyniki przeprowadzonego sprawdzianu – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane będą  przez Komisję Rekrutacyjną dnia 27 kwietnia  2018 r. o godzinie 1000w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie: obiekt 1.  przy ul. Kościuszki 70 oraz obiekt 2.  przy ul. Żołnierskiej 39.

3.     Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.

4.     Składanie podań - zgody rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy  siódmej sportowej o profilu lekkoatletyka - do 8 maja 2018 r.- kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie- obiekt 1. lub obiekt 2.

5.     Dostarczenie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej do kancelarii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie – obiekt 1.do 25 czerwca 2018r. do godziny 15.00.

6.     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych -
26 czerwca  2018 r. kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego

w Olsztynie : obiekt 1. lub obiekt 2.

7.     Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem, wychowawcą i  trenerem -26 czerwca 2018 r. godz. 1700.w sali konferencyjnej – obiekt 2.przy ul. Żołnierskiej 39.

VII. Wymagane dokumenty od kandydata do  klasy siódmej sportowej o profilu lekkoatletyka , należy złożyć do szkoły do 8 maja 2018 r.

1.     Podanieo przyjęcie do szkoły do klasy  siódmej sportowej o profilu lekkoatletyka- pisemna zgoda  rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie dziecka do wybranej klasy.

2.     1 zdjęciedo legitymacji ucznia.

3.     Orzeczenie lekarskie  potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza.
    

VIII.W sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły

     Podstawowej nr 2 w Olsztynie w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną.

 

 

 

: