Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

 

Klasy sportowe o profilu piłka ręczna

 

TERMINY REKRUTACJI - rok szkolny 2018/2019

Terminy rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu
piłka ręczna chłopców

1

Test sprawności fizycznej

Sala sportowa – obiekt 2. ul Żołnierska 39

15 maja 2018r.

godz. 17:00

2

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie: obiekt 1. ul Kościuszki 70, obiekt 2. ul. Żołnierska 39

21 maja  2018r.

godz. 10:00

3

Składanie podań-zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie- obiekt 1. lub obiekt 2.

do 25 maja 2018r.

4

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie : obiekt 1. obiekt 2.

25 czerwca 2018r.

5

Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerem.

Sala konferencyjna – obiekt 2. ul. Żołnierska 39

28 czerwca 2018r.

godz. 17:00

 

Formularze dokumentów: podanie - klasa 4 piłka ręczna chł., kwestionariusz

Terminy rekrutacji do siódmej klasy sportowej o profilu
piłka ręczna chłopców

1

Test sprawności fizycznej

Sala sportowa – obiekt 2. ul Żołnierska 39

dnia 17 maja 2018 r.

godz. 17:00

2

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie: obiekt 1. ul Kościuszki 70, obiekt 2. ul. Żołnierska 39

dnia 21 maja  2018 r.

godz. 10:00

3

Składanie podań-zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie- obiekt 1. lub obiekt 2.

do 25 maja 2018 r.

4

Dostarczenie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie -  obiekt 1.

do 25 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

5

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie : obiekt 1. obiekt 2.

 26 czerwca 2018 r.

6

Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerem.

Sala konferencyjna – obiekt 2. ul. Żołnierska 39

28 czerwca 2018 r.

godz. 18:00

 

Formularze dokumentów - podanie do klasy 7 piłka ręczna chłopców, kwestionariusz

Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu piłka ręczna chłopców w Szkole Podstawowej nr 2  im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

na rok szkolny 2018/2019

      I.         Podstawa prawna

·       ustawa z dnia  14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami);

·       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz. U. z 2017 r., poz. 610);

·       Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

   II.         Postanowienia ogólne

Zapisy Regulaminu rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej zwanej dalej komisją.

 III.         Postępowanie rekrutacyjne

1.     Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu piłka ręczna chłopców na rok szkolny 2018/2019  przeprowadza Komisja Rekrutacyjna   powołana przez dyrektora Szkoły  Podstawowej nr 2  im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

2.     W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący  i 3 członków komisji.

3.     Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

1)    Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

2)    Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

3)    Osoby wchodzące w skład komisji są  zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

4)    Zapoznanie z  Regulaminem rekrutacji do czwartej klasy  sportowej o profilu piłka ręczna chłopców na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie kandydatów i ich rodziców do dnia 10 kwietnia 2018 r.

5)    Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi.

6)    Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

7)    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych, nieprzyjętych.

8)    Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.

 IV.         Zasady rekrutacji

1.     Do czwartej klasy sportowej o profilu piłki ręcznej chłopców może uczęszczać uczeń, który:

1)    złożył podanie o przyjęcie do szkoły;

2)    posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09. 2018 r.);

3)    uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce;

4)    posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do klasy sportowej o profilu piłka ręczna chłopców.

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej.

W teście tym wzięto pod uwagę sześć prób:

1.      bieg na 50 m – szybkość,

2.      skok w dal z miejsca – moc,

3.      zwis na ugiętych rękach – siła ramion,

4.      bieg zwinnościowy (4 x 10 m),

5.      siady z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha,

6.      skłon tułowia – gibkość.

Ocena poziomu sprawności dzieci

Punkty

Poziom sprawności

Punkty naborowe

251 i więcej punktów

wysoki

100

181 – 250 punktów

średni

60

180 i mniej punktów

niski

40

 

    V.         Terminy rekrutacji

1.     Test sprawności fizycznej odbędzie się15 maja  2018 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w sali sportowej w obiekcie 2. Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie  przy ul. Żołnierskiej 39.

2.     Wyniki przeprowadzonego sprawdzianu – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane będą  przez Komisję Rekrutacyjną dnia 21 maja 2018 r. o godzinie 1000w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 70 : obiekt 1. oraz  przy ul. Żołnierskiej 39 obiekt 2.

3.     Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.

4.     Składanie podań - zgody rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy czwartej sportowej o profilu piłka ręczna chłopców - do 25 maja 2018 r. kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie - obiekt1. lub obiekt 2.

5.     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych -
25 czerwca 2018 r. - kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie: obiekt 1.,obiekt2.

6.     Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i  trenerem - 28 czerwca 2018 r. godz. 1700w sali konferencyjnej  przy ul. Żołnierskiej 39 – obiekt 2.

 VI.         Wymagane dokumenty od kandydata do  klasy czwartej sportowej o profilu piłka ręczna chłopców, należy złożyć do szkoły do 25 maja 2018 r.

1.     Podanieo przyjęcie do szkoły do klasy  czwartej sportowej o profilu lekkoatletyka- pisemna zgoda  rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie dziecka do wybranej klasy.

2.     1 zdjęciedo legitymacji ucznia.

3.     Orzeczenie lekarskie  potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza.

VII.         W sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną.

Regulamin rekrutacji do siódmej klasy sportowej o profilu piłka ręczna chłopców w Szkole Podstawowej nr 2  im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

na rok szkolny 2018/2019

      I.         Podstawa prawna

·       ustawa z dnia  14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami);

·       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
(Dz. U. z 2017 r., poz. 610);

·       Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

   II.         Postanowienia ogólne

Zapisy Regulaminu rekrutacji do siódmej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej zwanej dalej komisją.

 III.         Postępowanie rekrutacyjne

1.     Postępowanie rekrutacyjne do siódmej klasy sportowej o profilu lekkoatletyka na rok szkolny 2018/2019  przeprowadza Komisja Rekrutacyjna   powołana przez dyrektora Szkoły  Podstawowej nr 2  im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

2.     W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący  i 3 członków komisji.

3.     Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

1)    Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

2)    Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

3)    Osoby wchodzące w skład komisji są  zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

4)    Zapoznanie z  Regulaminem rekrutacji do siódmej klasy  sportowej o profilu piłka ręczna chłopców  na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie kandydatów i ich rodziców do dnia 10 kwietnia 2018 r.

5)    Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi.

6)    Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

7)    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych, nieprzyjętych.

8)    Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.

 IV.         Zasady rekrutacji

1.     Do siódmej klasy sportowej o profilu piłki ręcznej chłopców może uczęszczać uczeń, który:

1)    złożył podanie o przyjęcie do szkoły;

2)    posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza (ważne do 30.09. 2018 r.);

3)    uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce;

4)    posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie do klasy sportowej o profilu piłka ręczna chłopców.

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej.

W teście tym wzięto pod uwagę sześć prób:

1.      bieg na 50 m – szybkość,

2.      skok w dal z miejsca – moc,

3.      zwis na ugiętych rękach – siła ramion,

4.      bieg zwinnościowy (4 x 10 m),

5.      siady z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha,

6.      skłon tułowia – gibkość.

Ocena poziomu sprawności dzieci

Punkty

Poziom sprawności

Punkty naborowe

251 i więcej punktów

wysoki

100

181 – 250 punktów

średni

60

180 i mniej punktów

niski

40

 

    V.         Terminy rekrutacji

1.     Test sprawności fizycznej odbędzie się 17 maja  2018 r. (czwartek) o godzinie 17.00 w sali sportowej w obiekcie 2. Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie  przy ul. Żołnierskiej 39.

2.     Wyniki przeprowadzonego sprawdzianu – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane będą  przez Komisję Rekrutacyjną dnia 21 maja 2018 r. o godzinie 1000 w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 70 : obiekt 1. oraz  przy ul. Żołnierskiej 39 obiekt 2.

3.     Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.

4.     Składanie podań - zgody rodziców na uczęszczanie dziecka do klasy siódmej sportowej o profilu piłka ręczna chłopców - do 25 maja 2018 r. kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie - obiekt1. lub obiekt 2.

5.     Dostarczenie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej do kancelarii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie – obiekt 1. do 25 czerwca 2018 r. do godziny 15.00.

6.     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych -
26 czerwca 2018 r. - kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie: obiekt 1.,obiekt2.

7.     Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i  trenerem - 28 czerwca 2018 r. godz. 1800w sali konferencyjnej  przy ul. Żołnierskiej 39 – obiekt 2.

 VI.         Wymagane dokumenty od kandydata do  klasy siódmej sportowej o profilu piłka ręczna chłopców, należy złożyć do szkoły do 25 maja 2018 r.

1.     Podanieo przyjęcie do szkoły do klasy  czwartej sportowej o profilu lekkoatletyka- pisemna zgoda  rodziców (prawnych opiekunów) na uczęszczanie dziecka do wybranej klasy.

2.     1 zdjęciedo legitymacji ucznia.

3.     Orzeczenie lekarskie  potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej, lub innego uprawnionego lekarza.

 

VII.         W sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną.