Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

 

   KLASY DWUJĘZYCZNE - rekrutacja                              

 

Terminy rekrutacji do siódmej klasy dwujęzycznej na rok szkolny 2018/2019

1

Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców zainteresowanych nauką w oddziale dwujęzycznym

Sala konferencyjna – obiekt 2. przy ul. Żołnierskiej 39

 

dnia 16 kwietnia 2018r.

godz. 17:00

2

Składanie podań rodziców na uczęszczanie kandydata do siódmej klasy dwujęzycznej

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie  obiekt 1. lub obiekt2.

 

od dnia 17 kwietnia 2018r. do dnia 11 maja 2018r.

 

3

Sprawdzian predyspozycji językowych

Sala konferencyjna -obiekt 2. przy ul Żołnierskiej 39

 

 dnia 6 czerwca 2018r.

godz.16.00

4

Wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie  obiekt1. lub obiekt 2.

 

dnia 12 czerwca 2018r.

godz. 10:00

5

Dostarczenie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie obiekt 1.

 

do dnia 25 czerwca 2018r.

do godz.15.00

6

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do oddziału dwujęzycznego

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie-obiekt 1.lub obiekt 2.

 

dnia 26 czerwca 2018r.

7

Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły i wychowawcą.

Sala konferencyjna – obiekt 2. przy ul. Żołnierskiej 39

dnia 27 czerwca 2018r.

 godz. 17:00

 

Formularze dokumentów: podanie, kwestionariusz

 

Przykładowe wiązki zada na sprawdzian predyspozycji jęcykowych

 

Regulamin rekrutacji do siódmej klasy dwujęzycznej w Szkole Podstawowej nr 2

im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie na rok szkolny 2018/2019

I. Podstawa prawna

·       ustawa z dnia  14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz.59 z późniejszymi zmianami);

·       rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r.,poz.610);

·       Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

 

II. Postanowienia ogólne

1.Zapisy Regulaminu rekrutacji do siódmej klasy dwujęzycznej  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej zwanej dalej komisją.

III. Postępowanie rekrutacyjne

1.Postępowanie rekrutacyjne do siódmej klasy dwujęzycznej na rok szkolny 2018/2019  przeprowadza Komisja Rekrutacyjna   powołana przez dyrektora Szkoły  Podstawowej nr 2  im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący  i 3 członków komisji.

 3. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

2/Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

3/ Osoby wchodzące w skład komisji są  zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

4/ Zapoznanie z  Regulaminem rekrutacji do siódmej dwujęzycznej  na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie kandydatów i ich rodziców do dnia 10 kwietnia 2018r.

5/ Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi.

6/ Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych- opartego na podstawie programowej z języka angielskiego obowiązującej w szkole podstawowej. Sprawdzian ten będzie składał się z dwóch  części:

·       Czytanie ze zrozumieniem

·       Leksyka, gramatyka i funkcje językowe ( zadania sprawdzające słownictwo i gramatykę oraz wyrażenia komunikacyjne)

Z testu zwolnieni są uczniowie posiadający tytuł laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty.

7/ Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych, nieprzyjętych.

8/ Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.  

IV. Zasady rekrutacji

1. Na rok szkolny 2018/2019 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego utworzonego w klasie VII.W pierwszej kolejności do oddziału przyjmuję się uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, którzy:

1/ otrzymali promocję do klasy VII ;

2/ uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonych na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki ,o których mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1/ wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;

2/ wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII oceny z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego;

3/ świadectwo promocyjne do klasy VII podstawowej z wyróżnieniem.

3. W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział  nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art.131 ust. 2i 3 ustawy- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r.,poz.59).

4. W przypadku wolnych miejsc do oddziału na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do tego postępowania.

5. Szkolna Komisja Rekrutacyjna po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza postępowanie rekrutacyjno- kwalifikacyjne i sporządza listę kandydatów przyjętych do szkoły. O kolejności na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania .

1/ liczba punktów wyliczona jest w sposób następujący:

  • świadectwo promocyjne do siódmej klasy z wyróżnieniem- 7 punktów;
  • sprawdzian predyspozycji językowych- maksymalnie 10 punktów;
  • oceny celujące z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego- po 2 punkty za ocenę celującą;
  • oceny bardzo dobre z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego-po 1 punkcie za ocenę bardzo dobrą.

2/Kandydaci, którzy zdobyli tytuł laureata w wojewódzkim konkursie z języka angielskiego organizowanym przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty otrzymują maksymalną liczbę  punktów  za sprawdzian.

3/ Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie ustala minimalnej liczby punktów decydującej o przyjęciu kandydata do szkoły.

4/Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.

4.Do  siódmej klasy dwujęzycznej może uczęszczać uczeń, który:

1)      złożył podanie o przyjęcie do szkoły;

2)      przystąpił do sprawdzianu predyspozycji językowych  lub

      złożył zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu laureata konkursu

       przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez Warmińsko-

      Mazurskiego Kuratora Oświaty(jeśli uczeń takie zaświadczenie posiada);

3)    złożył świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej.

 

V. Terminy rekrutacji

 

1.16 kwietnia 2018r. godzina 17.00 sala konferencyjna –obiekt2. przy ul. Żołnierskiej 39- spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców zainteresowanych nauką w oddziale dwujęzycznym.

 

2. od 17 kwietnia 2018r. do 11 maja 2018r. składanie dokumentów w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie -obiekt1.przy ulicy Kościuszki 70 lub obiekt2. przy ul Żołnierskiej 39:

1/podanie o przyjęcie do szkoły,

2/zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty(jeśli uczeń takie zaświadczenie posiada);

3. 6 czerwca 2018r. o godzinie 16.00 w Sali konferencyjnej w obiekcie2. przy ul Żołnierskiej 39  - sprawdzian predyspozycji językowych.

4. 12 czerwca 2018r. o godzinie 1000 w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego  w Olsztynieobiekt1. przy ul. Kościuszki 70 lub obiekt2. przy ul. Żołnierskiej 39 -wyniki przeprowadzonego sprawdzianu – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych .

 

      5. do 25 czerwca 2018r. do godz. 15.00 dostarczenie do kancelarii w Szkole

       Podstawowej nr 2 im.  Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie obiekt 1.przy ulicy

       Kościuszki 70 świadectwa  promocyjnego  do klasy VII szkoły podstawowej.

6. 26 czerwca 2018r. ogłoszenie listy uczniów przyjętych do oddziału dwujęzycznego ( obiekt 1. lub obiekt 2.

7.27 czerwca 2018r. godzina 17.00 sala konferencyjna- obiekt 2. przy ul. Żołnierskiej 39- spotkanie informacyjne dla rodziców i  przyjętych uczniów z dyrektorem szkoły  oraz z wychowawcą.

 

VI. O sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły

     Podstawowej nr 2 w Olsztynie w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną.

 

 

 

: