Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

PRAWA i OBOWIĄZKI

 

PRAWA UCZNIA
Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie

1. Prawo do informacji

Prawo do informacji w relacji uczeń - szkoła oznacza:

 1. dostępność wiedzy o prawach i  uprawnieniach, warunkujące korzystanie z nich oraz dostępność wiedzy o procedurach w dochodzeniach swoich praw,
 2. możliwość poznania praw człowieka  w szczególności praw dziecka, a także praw i obowiązków ucznia oraz nabycia umiejętności rozumnego z nich korzystania,
 3. możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł – prawo do korzystania z zasobów biblioteki szkolnej,
 4. możliwość otrzymania informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach,
 5. możliwość poznania programów nauczania poszczególnych przedmiotów,
 6. możliwość poznania szczegółowych zasad oceniania, klasyfikowania i promowania,
 7. uzyskanie jawnej i umotywowanej oceny,
 8. uzyskanie informacji o poziomie osiągnięć edukacyjnych i potrzebach ucznia w tym zakresie,
 9. dostępność do informacji na temat życia szkolnego,
 10. możliwość pozyskania informacji o przepisach wewnętrznych normujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

2. Prawo do nauki

Prawo do nauki oznacza:

 1. możliwość uczestniczenia w bezpłatnym procesie kształcenia
 2. możliwość wsparcia materialnego w ramach posiadanych przez szkołę środków,
 3. możliwość rozwijania uzdolnień w działających na terenie szkoły zajęciach pozalekcyjnych,
 4. możliwość pomocy w nauce, poprzez udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych,

3. Prawo do wolności i swobody w wypowiedziach

Prawo do wolności i swobody wypowiedzi oznacza:

 1. wyrażanie opinii i przekonań w sprawach dotyczących życia szkoły, klasy, Samorządu Uczniowskiego  pod  warunkiem, że nie narusza  to  dobra innych osób,
 2. możliwość wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie (np. w sytuacjach konfliktowych),
 3. możliwość składania wniosków i opinii dotyczących funkcjonowania szkoły do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i  Samorządu Uczniowskiego.

4. Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania

Prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania oznacza:

 1. możliwość uzewnętrzniania lub nieujawniania przekonań  religijnych lub przekonań do wolności myśli i sumienia,
 2. równe traktowanie niezależne od wyznawanej religii,
 3. tolerancję wobec mniejszości religijnej, kulturowej i etnicznej,
 4. możliwość uczestnictwa lub nieuczestniczenia w nauce religii lub etyki, co nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i jakiejkolwiek formie

5. Prawo do wolności od poniżającego  traktowania i karania

Prawo do wolności  od poniżającego traktowania i karania oznacza:

 1. zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej ( gwarancja nietykalności cielesnej),
 2. poszanowanie godności ucznia  zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej,
 3. poszanowanie swojej godności i takich warunków pobytu, które gwarantują ochronę przed wszystkimi formami przemocy,
 4. życzliwe, podmiotowe traktowanie w procesie dydaktyczno - wychowawczym.

6. Prawo do prywatności

Prawo do prywatności oznacza:

 1. ochronę osobistych spraw i własnych tajemnic.

7. Prawo do dochodzenia należnych uczniowi praw.

 1. W każdym przypadku nieprzestrzegania  praw każdy uczeń i jego rodzic ( prawny opiekun) mają możliwość złożenia skargi w szkole do: wychowawcy, pedagoga szkolnego, przewodniczącego samorządu uczniowskiego, wicedyrektorów i dyrektora szkoły.
 2. Sprawy sporne wymagające współdziałania dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady szkoły zgłaszane przez uczniów, rodziców ( prawnych opiekunów) rozstrzygane są przy udziale wszystkich  zainteresowanych stron.
 3. Uczniowie występujący w obronie swoich praw nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 4. Samorząd uczniowski ma prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie  spraw spornych naruszających prawa ucznia do dyrektora szkoły

8. Procedura dochodzenia praw ucznia

 1. Upoważnionym i kompetentnym do dochodzenia praw ucznia w danej klasie jest  nauczyciel wychowawca tej klasy.
 2. Wychowawca klasy,  przy rozwiązywaniu trudności powinien korzystać w pierwszej kolejności z pomocy pedagoga szkolnego lub wicedyrektora szkoły.
 3. Jeżeli podjęte działania przez wychowawcę , pedagoga  szkolnego i wicedyrektora są niewystarczające, dalsze decyzje co do sposobu ich załatwienia podejmuje dyrektor szkoły w konsultacji z rodzicami ( prawnymi opiekunami ucznia).
 4. Wszelkie podjęte działania powinny prowadzić do polubownego, ugodowego załatwienia.
 5. W przypadku braku porozumienia strona niezadowolona ze sposobu załatwienia sprawy powinna otrzymać informacje gdzie i w jaki sposób może dalej dochodzić swoich praw.

OBOWIAZKI UCZNIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 2 w Olsztynie

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie ma obowiązek:

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień zawartych  w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:
  • a/ Przestrzegać zasad kultury współżycia  w odniesieniu do koleżanek, kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  • b/ Wywiązywać się z obowiązków ucznia.
  • c/ Postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.
  • d/ Dbać  o honor i tradycje szkoły.
  • e/ Dbać o piękno mowy ojczystej.
  • f/ Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
  • g/ Godnie i kulturalnie  zachowywać się w szkole i poza nią.
  • h/ Okazywać szacunek innym osobom.
 2. Uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych,  przygotowywać się do nich oraz  właściwie zachować się w trakcie.
  • a/ Aktywnie brać udział w zajęciach edukacyjnych.
  • b/ Twórczo rozwiązywać zadania i problemy  zmierzające do przyswojenia treści programowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w przedmiotowym systemie oceniania.
  • c/ Systematycznie przygotowywać się do zajęć.
  • d/ Prowadzić starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymaganiami nauczyciela uczącego.
  • e/ Uzupełniać braki w wiadomościach wynikające z nieobecności  na zajęciach edukacyjnych.
  • f/ Przestrzegać zobowiązań grupowych ujętych w Klasowym Kodeksie oraz Kodeksie Zachowania Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2;
  • g/ Przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających ze specyfiki ich przeznaczeń (pracownie przedmiotowe, świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna, szatnia szkolna , stołówka);
  • h/ Szanować sprzęt  szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń szkolnych.
  • i/ Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd. Starać się utrzymać czystość i porządek na terenie szkoły;
  • j/ Obowiązkowo zmieniać  obuwie w szatni szkolnej.
 3. Usprawiedliwiać, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
  • a/ Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiać  każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności, a w przypadku nieobecności na części zajęć w danym dniu – przed  planowaną nieobecnością. Po tych terminach nieobecności uznawane są  przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.
  • b/ Usprawiedliwienie ma charakter deklaracji pisemnej z czytelnym podpisem rodzica (prawnego  opiekuna) ucznia lub informacji ustnej przekazanej osobiście lub telefonicznie wychowawcy klasy.
  • c/ Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica (prawnego opiekuna).
  • d/ O przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia (np. pobyt w szpitalu, sanatorium, przewlekła choroba) rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani niezwłocznie powiadomić wychowawcę dziecka.
  • e/ Wychowawca może w uzasadnionych przypadkach odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach, a decyzja ta musi być wyjaśniona bezpośrednio z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
  • f/ Spóźnienia ucznia na lekcje są usprawiedliwiane przez wychowawcę  tylko w uzasadnionych przypadkach.
 4. Dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój.
  • a/ Każdy uczeń  posiada jednolity strój szkolny, który ma obowiązek nosić na co dzień na terenie szkoły oraz w drodze do i ze szkoły.
  • b/ Jednolity strój  szkolny stanowi:
   - kamizelka  w kolorze granatowym z  wyhaftowaną tarczą szkoły
   - koszulka polo z krótkim rękawem w kolorze granatowym z wyhaftowaną tarczą szkoły
  • c/ Wyboru poszczególnych części obowiązującego jednolitego stroju dokonuje uczeń w zależności od jego indywidualnych potrzeb (np. temperatura powietrza).
  • d/ Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą rodziców określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego  stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych w określonym dniu lub dniach (np. wyjazd na wycieczki krajoznawczo-turystyczne, imprezy sportowe, dyskoteki szkolne oraz pozostałe dni określone komunikatem dyrektora szkoły skierowanym do uczniów).
  • e/Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
   - uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
   - grupowych i indywidualnych wyjść poza teren szkoły o charakterze reprezentacyjnym,
   - imprez okolicznościowych, apeli szkolnych, sprawdzianów ponadprzedmiotowych, dni wyznaczonych przez wychowawcę lub dyrektora szkoły.
  • f/ Strój galowy stanowi:
   - dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka z kamizelką w kolorze granatowym z  wyhaftowaną tarczą szkoły 
   - dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula z kamizelką w kolorze granatowym z wyhaftowaną tarczą szkoły.
  • g/ Uczeń ma obowiązek  przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki wyglądu (włosy czyste, niefarbowane, paznokcie krótkie, niepomalowane, twarz bez makijażu, strój czysty i schludny).
  • h/ Na terenie szkoły uczeń jest zobowiązany nosić obuwie, które nie zagraża  jego zdrowiu i bezpieczeństwu (buty sportowe na jasnych, gumowych podeszwach czyste, zasznurowane).
  • i/ W szkole uczniowie nie noszą nakrycia głowy.
  • j/ Na zajęciach wychowania fizycznego każdego ucznia obowiązuje noszenie obuwia i stroju sportowego.
 5. Właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.
  Uczeń ma obowiązek:
  • a/ okazywać szacunek  wszystkim pracownikom i uczniom szkoły;
  • b/ dbać o kulturę słowa, używać zwrotów grzecznościowych, taktownie uczestniczyć w rozmowie i dyskusji;
  • c/ szanować  poglądy i przekonania innych;
  • d/ nie naruszać godności innych osób poprzez  zniesławienie, agresję lub prowokację;
  • e/ przeciwstawiać  się przejawom agresji, chuligaństwu, wulgarności stosowanej wobec innych uczniów;
  • f/ podporządkować się poleceniom nauczycieli dyżurujących i innych pracowników szkoły podczas przerw międzylekcyjnych;
  • g/ nie opuszczać terenu szkoły podczas przerw międzylekcyjnych;
  • h/ informować nauczycieli  o wszystkich wydarzeniach i sytuacjach, które zagrażają bezpieczeństwu uczniów.

Obowiązki ucznia w zakresie korzystania z telefonów komórkowych
i innych urządzeń  elektronicznych na terenie szkoły.

 1. Uczeń może posiadać na terenie szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne wyłącznie za  zgodą rodziców (prawnych opiekunów) przekazaną wychowawcy klasy.
 2. Na terenie szkoły telefon komórkowy służy uczniowi do kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) podczas przerw międzylekcyjnych.
 3. Uczeń jest zobowiązany wyłączyć aparat przed wejściem do sali na czas trwania  zajęć edukacyjnych.
 4. Uczniom zabrania się wykorzystywania telefonów i urządzeń elektronicznych do robienia zdjęć i nagrywania.
 5. Nauczyciel ma prawo zabrać telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne uczniowi, który nie przestrzega zasad zawartych pkt. 3 i pkt 4.
 6. Urządzenie przekazane wychowawcy klasy winno być  odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 7. Za zaginiony telefon lub inne urządzenie  elektroniczne szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Uczeń, który swoim  postępowaniem spowodował szkodę materialną innych osób lub szkoły, zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody.