Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

PRAWA i OBOWIĄZKI 

 

DZIAŁ XI
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

ROZDZIAŁ  1.
Członek społeczności szkolnej

§120.1. Członkiem społeczności szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do szkoły w określony przez zasady  przyjmowania sposób.

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

5. Traktowanie członków społeczności szkolnej:

1)        nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu;

2)         żaden członek społeczności szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego;

3)         szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności szkoły ze względu  na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;

4)        nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii;

5)        każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:

a)   poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,

b)  przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,

c)   zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych.

6)        nikt nie ma prawa do wykorzystania przewagi wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.

6. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w szkole.

7. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia szkody.

8. Wszyscy uczniowie mają obowiązek troszczyć się o honor szkoły i kultywować jej tradycje.

ROZDZIAŁ  2.
Prawa i obowiązki uczniów

§121.1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:

1)        opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

2)        efektywnego wykorzystywania czasu spędzanego w szkole;

3)        indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

4)        pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

5)        zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

6)         jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie
z  Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;

7)        życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

8)        reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie
ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;

9)        realizacji  planu wychowawczego-profilaktycznego opracowanego przez wychowawcę klasy;

10)    indywidualnego programu nauki lub toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych
w odrębnych przepisach;

11)    korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

12)    korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

13)    korzystania z bazy szkoły podczas zajęć lekcyjnych i zajęć dodatkowych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;

14)    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;

15)    zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

16)    swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

17)     wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

18)    do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

19)    udziału w czynnych i biernych wyborach do Samorządu Uczniowskiego;

20)    składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, a w wyjątkowych przypadkach, jeśli Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę -  na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;

21)    składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);

22)    uzyskania informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych lub rocznych   na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej;

2. Każdemu uczniowi oraz jego rodzicom przysługuje prawo złożenia skargi w przypadku naruszenia praw ucznia.

3. Skargę w formie pisemnej składa się do dyrektora szkoła w ciągu 14 dniu od wystąpienia naruszenia praw ucznia.

4. W przypadku, gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest Dyrektor Szkoły, skargę składa się do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia.

§122.1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im.Jarosława Dąbrowskiego
w Olsztynie ma obowiązek:

1)        przestrzegania postanowień zawartych w Satucie Szkoły;

2)        godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3)        systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4)        bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

5)        przestrzeganiazasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a)   okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b)   szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

c)   przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;

6)         troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

7)        punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

8)        usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w Statucie Szkoły;

9)         dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

10)     współtworzenia atmosfery wzajemnej życzliwości;

11)     dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów;

12)     pomagania kolegom w nauce;

13)     przestrzegania zasad higieny osobistej oraz dbania o estetykę ubioru;

14)    posiadania aktualnych wyników okresowych badań lekarskich wykonywanych wg harmonogramubadań. 

§123.1.Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, nauki drugiego języka, ma prawo do nieuczestniczenia z tych przedmiotów, jeśli:

1)        lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka, umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

2)        rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,
że przejmują odpowiedzialność za dziecko w czasie jego nieobecności na zajęciach.

2. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego, z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, nauki drugiego języka ma obowiązek  uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych ćwiczeń fizycznych, informatyki , drugiego języka, o ile jest wprowadzony,  po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

§124.Uczniom nie wolno:

1)        przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

2)        wnosić na teren szkoły papierosów/e-papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu/substancji zagrażających zdrowiu i życiu;

3)        wnosić na teren szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu;

4)        wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć;

5)        rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków wizerunek uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie szkoły bez zgody nauczyciela;

6)        używać telefonów komórkowych bez zgody nauczyciela;

7)        zapraszać  obcych osób do szkoły.