Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
im. Jarosława Dąbrowskiego
10-553 Olsztyn, ul. Kościuszki 70, mail: kancelaria@sp2olsztyn.pl

REKRUTACJA

 

KLASA 4 SPORTOWA O PROFILU PŁYWANIE

 

 

Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” Olsztyn oraz Szkoła Podstawowa nr 2 zapraszają dzieci z trzecich klas wyróżniające się predyspozycjami do uprawiania pływania na dodatkowe bezpłatne zajęcia pływackie prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów klubu MTP Kormoran.

Zajęcia mają na celu rozpropagowanie pływania, zachęcenie dzieci do uprawiania tej dyscypliny sportu oraz podniesienie poziomu umiejętności pływackich kandydatów do klas sportowych działających w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 10 w Olsztynie.

 Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godzinach 9:15-10:00 na basenie przy ul.Głowackiego 27 od  3 marca 2018r.

/Warunkiem uczestnictwa w ww.zajęciach jest udział w zajęciach szkółek pływackich organizowanych przez OSiR/


Terminy rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie

na rok szkolny 2018/2019

Lp.

 

 

 

1

Test sprawności fizycznej

Pływalnia OSiR w Olsztynie

14 kwietnia 2018r.

godz. 7:30

2

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, Pływalnia OSiR, strona internetowa Klubu MTP Kormoran

 

dnia 16 kwietnia 2018r.

 godz. 10:00

3

Składanie podań-zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

 

 do 20 kwietnia 2018r.

4

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

 

dnia 27 kwietnia 2018r.

5

Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerem.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

dnia 21 maja 2018r.

 godz. 17:00


Formularze dokumentów: podanie do klasy 4 sportowej o profilu pływanie, kwestionariusz

 

Regulamin rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie w Szkole Podstawowej nr 2  im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie

na rok szkolny 2018/2019

I. Podstawa prawna

·         ustawa z dnia  14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz.59z późniejszymi zmianami);

·         rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r.,poz.610);

·         Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława  Dąbrowskiego w Olsztynie. 

II. Postanowienia ogólne

1.Zapisy Regulaminu rekrutacji do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej zwanej dalej komisją.

III. Postępowanie rekrutacyjne

1.Postępowanie rekrutacyjne do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie na rok szkolny 2018/2019  przeprowadza Komisja Rekrutacyjna   powołana przez dyrektora Szkoły  Podstawowej nr 2  im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.

2. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący  i 3 członków komisji.

 3. Zadania Komisji Rekrutacyjnej:

1/ Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

2/Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

3/ Osoby wchodzące w skład komisji są  zobowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli.

4/ Zapoznanie z  Regulaminem rekrutacji do czwartej klasy  sportowej o profilu pływanie na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie kandydatów i ich rodziców do dnia 10 kwietnia 2018r.

5/ Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z zasadami rekrutacyjnymi.

6/ Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki.

7/ Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, listy kandydatów przyjętych, nieprzyjętych.

8/ Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego, który zawiera w szczególności: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.       Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.  

IV. Zasady rekrutacji

1. Do  czwartej klasy sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który:

1/ w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat ( rocznik 2008 lub  2009);

2/ posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

3/ uzyskał pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki;

4/ posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie;  

   2. Zakres próby sprawności fizycznej i zasady uzyskiwania punktów:

   1/  Każdy kandydat poddany zostanie  następującym próbom:

  I. Testy sprawności  pływackiej

  1/ Technika ruchów nóg w kraulu na piersiach /z deską, z wydechem do wody/

      na długości     25m (od 1 do 5 punktów).

   2/ Technika ruchów nóg w stylu grzbietowym /bez deski, ramiona wyprostowane i złączone za głową, tzw. „strzałka”/  na długości 25m (od 1 do 5 punktów).

    3/ Technika pływania kraulem na piersiach na długości 25m (od 1 do 7 punktów).

    4/ Technika pływania stylem grzbietowym na długości 25m (od 1 do 7 punktów).

     5/ Technika ruchów nóg w  stylu klasycznym /na brzuchu, z deską/ (od 1 do 5 punktów).

     6/ Skok do wody ze słupka : na główkę -3punkty, na nogi -1 punkt, brak skoku- 0 punktów

II. Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie

      1.Skoczność: skok w dal z miejsca, pomiar odległości (cm) (od 1do 6 punktów)

      a) wykonanie

      Testowany staje za linią startową, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok w dal na odległość na materac.

      b) pomiar

      Skok mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Uwzględnia się wynik skoku lepszego. Długość skoku zawarta jest pomiędzy linią startową a ostatnim śladem piet.

      c) uwagi

      Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć.

Ilość punktów

Dziewczęta

Chłopcy

6

powyżej 130

powyżej 140

5

120-129 cm

130 – 139 cm

4

110-119 cm

120 -129 cm

3

100-109 cm

110 – 119 cm

2

90-99 cm

100-109 cm

1

poniżej 90 cm

poniżej 100 cm

 

2.Siła ramion: rzut piłką lekarską (2 kg) w przód, pomiar odległości (cm)

  (od 1 do 6 punktów)

 

      a) wykonanie

     Testowany staje za linią w rozkroku na szerokość bioder, trzymając oburącz piłkę

     wykonuje zamach z lekkim skłonem tułowia w tył po czym wyrzuca ją jak najdalej  w

     przód.

 

     b) pomiar

      Rzut mierzony w cm, wykonuje się dwukrotnie. Uwzględnia się wynik lepszego rzutu.

                                              

     c) uwagi

 

     W trakcie wykonania rzutu nie wolno odrywać stóp od podłoża .

 

 

 

Ilość punktów

Dziewczęta

Chłopcy

6

powyżej 2,8 m

powyżej 3,25 m

5

2,6-2,8m

3,0-3,25m

4

2,4-2,6m

2,75-3,0m

3

2,2-2,4m

2,50-2,75m

2

1,9-2,2m

2,25-2,50m

1

poniżej 1,9 m

poniżej 2,25 m

 

   3.  Gibkość:  skłon tułowia w przód z pozycji zasadniczej („na baczność”), pomiar odległości (cm) (od 1 do 6 punktów)

   a) wykonanie

    Badany staje na taborecie tak, by palce stóp obejmowały jego krawędź, stopy zwarte,

     kolana wyprostowane. Następnie wykonuje skłon w przód, dotykając jak najniżej palcami

     na przymocowanej w tym celu do taboretu podziałce.

 

  b) pomiar

   Próbę wykonuje się dwukrotnie, uwzględnia się lepszy wynik.

Ilość punktów

Dziewczęta

Chłopcy

6

+ 6 cm poniżej

+ 3 cm poniżej

5

3-6 cm poniżej

0-3 cm poniżej

4

0-3 cm poniżej

0-3 cm powyżej

3

0-3 cm powyżej

3-6 cm powyżej

2

3-6 cm powyżej

6-9 cm powyżej

1

więcej niż 3 cm powyżej

więcej niż 6 cm powyżej

3.  Zasady uzyskiwania punktów:

1/ Podczas prób wykonywanych w wodzie ocenie podlegać będzie technika wykonywania ćwiczenia,  koordynacja ruchowa i sposób oddychania.

 2/ Kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

 3/ W przypadku większej  liczby kandydatów, spełniających  warunki, o których mowa

    w ust.1 pkt 1, 2, 3, niż liczba wolnych miejsc w oddziale  na pierwszym etapie

    postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawnościowych, o których

     mowa w ust.2.

 

  V. Terminy rekrutacji

  1. Sprawdzian- próby sprawności fizycznej  wyznaczony jest na dzień 14 kwietnia 2018r. (sobota)  o godzinie 7.30 /pływalnia OSiR przy ul. Głowackiego 27/
  2. Wyniki przeprowadzonego sprawdzianu – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podane będą  przez Komisję Rekrutacyjną dnia 16 kwietnia 2018r. o godzinie 1000 w gablocie MTP Kormoran Olsztyn  na Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Głowackiego 27, na stronie internetowej Klubu Miejskiego Towarzystwa Pływackiego Kormoran Olsztyn  oraz w kancelarii Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego  w Olsztynie przy ul. Kościuszki 70.
  3. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie możliwość dokonania dodatkowego sprawdzianu z uwagi na dużą ilość kandydatów, rezygnacji lub choroby dziecka.
  4. Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie z trenerami pływania- 17 kwietnia 2018r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 10 w Olsztynie przy ulicy Niepodległości 18.
  5. Składanie podań- zgody rodziców na uczęszczanie kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie- do 20 kwietnia 2018r.( kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie przy ulicy Kościuszki 70)
  6. Podanie  do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych-27 kwietnia 2018r. kancelaria Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie.
  7. Spotkanie informacyjne dla uczniów i rodziców z dyrektorem szkoły, wychowawcą i trenerami pływania- 21 maja 2018r. godzina 17.00.   

VI. Wymagane dokumenty od kandydata do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie złożone do szkoły do 20 kwietnia 2018r.

1. Podanie o przyjęcie do szkoły do czwartej klasy sportowej o profilu pływanie- pisemna zgoda  rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału.

2. 1 zdjęcie do legitymacji ucznia.

3. Orzeczenie lekarskie  potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
    

VII.W sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem decyduje Dyrektor Szkoły

     Podstawowej nr 2 w Olsztynie w porozumieniu z Komisją Rekrutacyjną.

 

 

 

: